การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส่ (ITA) 67

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

-ข้อมูลพื้นฐาน

1.โครงสร้าง

2.ข้อมูลผู้บริหาร

3.อำนาจหน้าที่

4.ข้อมูลการติดต่อ


-การประชาสัมพันธ์

5.ข่าวประชาสัมพันธ์


-การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

6.Q&A


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 บริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

-แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

7.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

8.แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

9.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


-การปฏิบัติงาน

10.คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


-การให้บริการและการติดต่อประสานงาน

11.คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

12.ข้อมูลสถิติการให้บริการ

13.E-Service


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

14.รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

15.ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

16.ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

17.รายงานสรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

18.แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

19.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

20.ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

21.การขับเคลื่อนจริยธรรม


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

-การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

22.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

23.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

24.ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

25.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน


-นโยบาย No Gift Policy

26.ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

27.การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

28.รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

29.รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา


-การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

30.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

31.รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


-แผนป้องกันการทุจริต

32.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

33.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

34.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

35.รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน