โครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ

โครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ


สำนักปลัดเทศบาล (01)

สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปของเทศบาล                       งานเลขานุการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี งานกิจการสภาเทศบาล งานธุรการ งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานนิติการ และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนัก หรือส่วนราชการใดในเทศบาลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดเทศบาล โดยมีส่วนราชการภายในสำนักปลัดเทศบาล ดังนี้                        

                1.1 ฝ่ายอำนวยการ

     1.1.1  งานเลขานุการผู้บริหาร

      -  งานจัดทำทะเบียนประวัติผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนสิทธิสวัสดิการ

      -  งานจัดทำฐานข้อมูลผู้ที่มีหน้าที่ยื่นแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการยื่นแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

      -  งานส่งเสริมและพัฒนาความรู้ผู้บริหาร

      -  งานจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานของรัฐ ในส่วนของผู้บริหารท้องถิ่น

      -  งานธุรการของคณะผู้บริหาร


      -  งานเกี่ยวกับการประชุมของคณะผู้บริหารท้องถิ่น การประสานงานการประชุม การ

จัดทำรายงานการประชุม การแจ้งมติการประชุม

  -  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

      1.1.2 งานกิจการสภาเทศบาล

      -  งานกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับการประชุมสภา และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

          -  งานประชุมสภาเทศบาลและประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น การประสานงานการประชุม 

การจัดทำรายงานการประชุม การแจ้งมติการประชุม

                           -  งานส่งเอกสารเกี่ยวกับการประชุมสภา

      -  งานส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกสภาเทศบาล

      -  งานจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานของรัฐ ในส่วนของสมาชิกสภา

      -  งานธุรการของประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ

      -  งานปรับปรุง ข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งของ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

      -  งานดำเนินการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล

      -  งานสนับสนุนติดต่อประสานงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด

      -  งานตรวจสอบสิทธิ์การมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภา

      -  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.1.3 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

      -  งานควบคุมกิจการการบริการท่องเที่ยวภายในประเทศของเทศบาล และหน่วยงานอื่นๆ

      -  งานต้อนรับ แนะนำการท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมและเผยแพร่การท่องเที่ยว

      -  งานศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ธุรกิจและบริการท่องเที่ยวตลอดจนปัจจัยพื้นฐานทางการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และที่มีอยู่แล้ว

      -  งานกำหนดมาตรฐานกฎเกณฑ์การท่องเที่ยว รวมทั้งตรวจสอบประเมินผลและให้คำปรึกษาใน

      -  การท่องเที่ยวให้เป็นไปตามแผนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

         -  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.1.4  งานกิจการขนส่ง

      -  งานจัดช่องจอดรถ รับ-ส่ง ผู้โดยสารของรถโดยสารประจำทาง

      -  งานบริหารพื้นที่ลานจอดรถ

      -  งานจัดพื้นที่จำหน่ายตั๋วรถโดยสาร

      -  งานจัดระบบการจราจรภายในสถานี

      -  งานรักษาความสะอาดภายในสถานี

      -  งานรักษาความปลอดภัย

      -  งานประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูลการเดินทาง

      -  งานควบคุม ดูแล การติดตั้งป้ายโฆษณาในบริเวณสถานี 

      -  งานการจัดให้มีบริการห้องสุขา

      -  งานจัดให้มีบริการจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดและเครื่องดื่ม

      -  งานจัดให้มีบริการรับฝากของ

      -  งานจัดให้มีบริการรถรับจ้าง

      -  งานการจัดให้มีบริการรถเข็นสัมภาระ

-  งานการเก็บเงินค่าบริการสถานีขนส่ง

-  งานการจัดหา ดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ภารกิจถ่ายโอนสถานีขนส่งผู้โดยสาร

-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.2.1  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-  งานศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล วัสดุอุปกรณ์ จุดเสี่ยงภัย เพื่อเป็นประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-  งานประสานงานภาครัฐ เอกชน อันเป็นประโยชน์ในการเอื้ออำนวยการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย

  • งานจัดทำแผน ปรังปรุงแผน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เป็นปัจจุบันงานจัดทำ

เอกสารเผยแพร่ความรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

-  งานฝึกอบรมพนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้างให้มีความรู้ ความชำนาญในการดับเพลิงและกู้ภัย

อย่างต่อเนื่อง

  • งานฝึกอบรมสนับสนุนวิทยากร การฝึกซ้อมให้แก่ภาครัฐ และเอกชน เพื่อเสริมสร้างความรู้

ความสามารถในการจัดการสาธารณภัย

-  งานเฝ้าระวัง รับแจ้งเหตุ รายงาน ติดตามสถานการณ์สาธารณภัย ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

-  งานประเมินสถานการณ์ รายงานระดับความรุนแรงของสาธารณภัย

-  งานวิทยุสื่อสาร กำกับดูแลเกี่ยวกับการติดตั้ง บำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด

-  งานซ่อมบำรุง อาคารสถานที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระบบไฟฟ้า

-  งานปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรเตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง

-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2.  งานรักษาความสงบเรียบร้อย

-  งานจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย การสุขาภิบาลริมบาทวิถี

-  งานควบคุมการติดตั้ง ตาก วาง แขวนสิ่งต่างๆ ในที่สาธารณะควบคุมการทิ้งซากยานยนต์ในที่สาธารณะ

-  งานควบคุมการจราจร

-  งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2.3  งานธุรการ

-  งานธุรการและงานสารบรรณ

-  งานการเงินและงบประมาณ

-  งานควบคุมบัญชีวัสดุ

-  งานควบคุมสถานที่ และยานพาหนะ

-  งานมวลชนต่างๆ

-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


1. ฝ่ายปกครอง

1.3.1  งานทะเบียนราษฎร

-  งานการขอเลขหมายประจำบ้าน

-  งานการขอจำหน่ายบ้าน

-  งานการขอรับสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

-  งานการขอจัดทำทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านกรณี ชำรุด / สูญหาย / ถูกทำลาย

-  งานสอบสวนและส่งเสริมการทะเบียนและบัตร

-  งานการแจ้งเกิด

-  งานการแจ้งการตาย

-  งานการแจ้งย้ายที่อยู่ (ย้ายเข้า)

-  งานการแจ้งย้ายที่อยู่ (ย้ายออก)

-  งานการแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง (เฉพาะกรณีมีหลักฐาน)

-  งานการจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีตาย (มีหลักฐาน)

-  งานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร โดยมีหลักฐานเอกสารราชการมาแสดง

-  งานการตรวจ คัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร

-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.3.2. งานบัตรประจำตัวประชาชน

-  งานการขอมีบัตรครั้งแรกอายุ ปีบริบูรณ์

-  งานการขอมีบัตรครั้งแรก เกินกำหนด

-  งานการขอมีบัตรกรณีบัตรหมดอายุ

-  งานการขอมีบัตรกรณีบัตรหาย

-  งานการขอมีบัตรกรณีขอเปลี่ยนบัตร

-  งานการขอตรวจ คัดและรับรองสำเนาเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาช

-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.4 ฝ่ายนิติการ

1.4.1  งานนิติการ

-  งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหา ข้อกฎหมายร่าง และพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม เทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

-  งานจัดทำนิติกรรมสัญญารวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

-  งานตีความ วินิจฉัยปัญหา นิติกรรมและสัญญาที่มีผลผูกพันหรือเกี่ยวข้องกับเทศบาล

-  งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับ วินัยพนักงานเทศบาลและลูกจ้างและการ ร้องทุกข์หรือการอุทธรณ์

-  งานตอบข้อหารือทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเทศบาล รวมทั้งศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบในข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

-  งานรวบรวม พิจารณา ตรวจสอบเอกสารและพยานหลักฐานต่างๆ ในการดำเนินคดีร่วมกับพนักงานอัยการ ทั้งคดีแพ่งและอาญาทั้งในฐานะโจทย์และจำเลย

-  งานดำเนินคดีและติดตามผลคดีในส่วนของนิติกรรมและสัญญาที่มีผลผูกพันหรือเกี่ยวข้องกับเทศบาล

-  งานด้านการประสานงานกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามหน้าที่

-  งานรวบรวมกฎหมายและหนังสือสั่งการของกระทรวง ทบวง กรม อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.4.2   งานฌาปนกิจสงเคราะห์

-  งานจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

-  งานสถิติทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

-  งานตรวจสอบประเภทของกิจกรรมตามภารกิจหน้าที่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

-  งานตรวจสอบการดำเนินงานของสมาคมฌานกิจสงเคราะห์

   -  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.4.3  งานจดทะเบียนพาณิชย์

-  รับจดทะเบียนพาณิชย์

-  ออกใบเสร็จรับเงิน

-  รับเงินและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์

-  สำรวจตรวจตราผู้ประกอบการพาณิชย์ในสำนักงานของผู้ประกอบการพาณิชยกิจ

-  ออกตรวจตราผู้ประกอบพาณิชย์เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

-  เรียกผู้ประกอบการพาณิชย์มาสอบสวนได้

-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.5. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

1.5.1  งานธุรการ 

-  งานสารบรรณ รับส่งหนังสือราชการ  โต้ตอบหนังสือ และจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ

-  งานควบคุมและออกเลขที่คำสั่ง

-  งานจัดเก็บค้นหาเอกสารของทางราชการ ประกาศ คำสั่ง ฯลฯ

-  งานการขอรับบำเหน็จบำนาญพนักงานและลูกจ้างประจำ

-  งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่น

-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.5.2  งานควบคุมและบำรุงรักษาสถานที่

-  งานก่อสร้าง ซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ และระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคาร และภายนอกอาคารสำนักงาน

-  งานประมาณราคาเกี่ยวกับการซ่อม บำรุงรักษาสถานที่

-  งานควบคุมและบริหารการใช้อาคารสถานที่

-  งานรักษาความปลอดภัย ควบคุมดูแล การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคาร การซ่อมแซมบำรุงรักษา

-  งานแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวร ยามรักษาความปลอดภัยในสำนักงาน

-  งานตกแต่งอาคารสถานที่ ทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน

-  งานโสตทัศนศึกษา ควบคุมดูแลระบบเครื่องเสียง เครื่องคอมพิวเตอร์ การถ่ายวิดิโอ ในห้องประชุม

-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.5.3  งานการเงินและบัญชี

-  งานเก็บและจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ

-  งานเก็บรวบรวมและรักษาเอกสารการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์

-  งานคุมงบประมาณของหน่วยงาน

-  งานจัดซื้อ-จัดจ้าง การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการต่างๆ

-  งานดูแลบำรุงรักษา การใช้รถยนต์ภายในสำนักปลัดเทศบาล การต่อทะเบียนรถ การควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.5.4  งานรับรองและพิธีการ

-  งานพิธี งานรัฐพิธีๆ

-  งานบริหารจัดการห้องประชุม การจัดเตรียม การควบคุมเครื่องใช้ในห้องประชุม

-  งานต้อนรับบุคลากรหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือศึกษาดูงาน

-  งานสนับสนุนขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายในและภายนอก

-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


. กองคลัง (04)

กองคลัง ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบภายในสำคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทำบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นๆ งานจัดทำหรือช่วยจัดทำ                       งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่างๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี           งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ มอบหมาย โดยมีผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ กองคลัง โดยมีส่วนราชการภายในกองคลัง คือ ฝ่ายบริหารงานคลัง  ฝ่ายพัฒนารายได้ และฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานต่างๆ ดังนี้

2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง

2.1.1  งานการเงินและบัญชี

-  งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท

-  งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย

-  งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน

-  งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย

-  งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท

-  งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่น ๆ

-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.1.2  งานพัสดุและทรัพย์สิน

-  งานการซื้อและการจ้าง

-  งานการซ่อมและบำรุงรักษา

-  งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ

-  งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ

-  งานการจำหน่ายพัสดุ

-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย2.1.3  งานระเบียบการคลัง

-  งานจัดทำทะเบียนควบคุมทรัพย์สินทั้งหมดของเทศบาลและบันทึกทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบันงาน จัดทำงบทรัพย์สินประจำปี

-  งานจัดทำรายละเอียดทรัพย์สินทั้งหมดของเทศบาล และรายละเอียดทรัพย์สินประจำปี

-  งานกำหนดรหัสทรัพย์สิน และติดตามการเขียนเลขรหัสทรัพย์สินทุกหน่วยงาน

-  งานจำหน่ายทรัพย์สินที่ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นในการใช้งาน และจำหน่ายออกบัญชีหรือทะเบียนคุมทรัพย์สิน

-  งานประสานงานกับทุกหน่วยงานในการวางรูปแบบการควบคุมทรัพย์สินให้เป็นระบบ

-  งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน

-  งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินทั้งหมดของเทศบาล

-  งานจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกหรือเอกชนในการซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล

-  งานจัดซื้อจัดจ้างเพื่อซ่อมแชมและบำรุงทรัพย์สินให้เกิดความรวดเร็วทันเวลาและทันเหตุการณ์

-  งานจัดทำข้อมูลสถิติการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน

-  งานติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องจักร เครื่องยนต์ทุกประเภท

   -  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.1.4  งานสถิติการคลัง

-  งานจัดทำสถิติรายรับและรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ

-  งานจัดทำประมาณการรายรับและรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

-  งานจัดทำสถิติการรับและจ่ายเงินนอกงบประมาณ

-  งานจัดทำสถิติเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินสะสม

-  งานจัดทำสถิติเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินอุดหนุน

-  งานจัดทำสถิติรายรับและรายจ่ายเกี่ยวกับงบเฉพาะการ

-  งานการรายงานสถิติการคลังประจำปีและการให้บริการข้อมูลทางด้านสถิติการคลัง

-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.1.5  งานธุรการ

-  งานสารบรรณ รับ-ส่ง โต้ตอบหนังสือ และจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ

-  งานจัดเก็บค้นหาเอกสารของทางราชการ ประกาศ คำสั่ง ฯลฯ

-  งานประชุมและการประสานงานทั่วไป

-  งานสวัสดิการของกอง และงานสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล

-  งานประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของกองคลัง เช่น งานจัดเก็บรายได้ รายงานผลการดำเนินงานและแนะนำอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ที่มาติดต่อราชการ

-  งานลงทะเบียนรับ

-  งานส่งหนังสือของกองคลัง

-  งานลงทะเบียนรับฎีกา ตามเลขที่คลังรับจากทุกหน่วยงานของเทศบาล

-  งานจัดพิมพ์ฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกประเภทของกองคลัง

-  จัดทำรายละเอียดเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน สรุปส่งธนาคารเป็นประจำทุกเดือน

-  งานรวบรวมฎีกาเบิกจ่ายเงินต่างๆ ที่ดำเนินการจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว พร้อมรายงานการจัดทำเช็คเสนอผู้อำนวยการกองคลังตรวจสอบก่อนจัดเก็บ

-  งานจัดเก็บฎีกาที่เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเข้าแฟ้มและเก็บไว้ในตู้เก็บเอกสาร เพื่อรอการตรวจจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบต่อไป

-  งานดูแลระบบสารสนเทศ และงานประชาสัมพันธ์โดยรวมของกองคลัง

-  งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ

-  งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น

-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.2 ฝ่ายพัฒนารายได้

2.2.1  งานพัฒนารายได้

-   งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและ

การจัดหารายได้อื่นของเทศบาล

-  งานวางแผนการจัดเก็บรายได้และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้

-  งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล

-  งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน และกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

ภาษีบำรุงท้องที่ และรายได้อื่น

-  งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร

-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2.2  งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

-  งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี

-  งานตรวจสอบและการจัดทำบัญชีผู้อื่นที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจาก

ทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.๕)

  • งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือแนบคำร้องของผู้เสียภาษีค่าธรรมเนียม

และรายได้อื่น ๆ

-  งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่

-   งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี

-  งานจัดเก็บและรับชำระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น

-  งานลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้ายในทะเบียนเงิน

ผลประโยชน์ และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.๕) ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน

-  งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี

-  งานเก็บรักษาและการนำส่งเงินประจำวัน

-  งานบริการข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน

-  งานการจัดเก็บข้อมูลเข้าแฟ้มสาระบบ

-  งานบริการข้อมูล ผู้ชำระภาษี

-  งานบริการตรวจสอบข้อมูลและรับรองสำเนา

-  งานส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

-  งานประชาสัมพันธ์งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

-  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

-  งานรับคำร้องกรณีผู้ประกอบการแจ้งหยุดการผลิต / ซ่อมบำรุง (Shut down)

-  งานตรวจสอบกรณีที่ผู้ประกอบการแจ้งหยุด

-  งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงงาน ผู้ประกอบการ

-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย2.2.3  งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

-  งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า

-  งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือคำร้อง

ภายในกำหนดและรายชื่อผู้ไม่ชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ ภายในกำหนดของแต่ละปี

-  งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในกำหนด

-  งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่มาชำระภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นภายในกำหนด

-  งานประสานงานกับฝ่ายนิติกร เพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น (ไม่ยื่นแบบฯ และไม่ชำระภาษี) โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งกา

-  งานเกี่ยวกับการดำเนินการยึดทรัพย์และขายทอดตลาดทรัพย์

-  งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเร่งรัดรายได้

-  งานที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.๓ ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

2.3.1  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

-  งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน

-  งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

-  งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่

-  งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม

-  งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน

-  งานการจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สินและงานบริการข้อมูล

-  งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี

-  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

-  งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ผ.ท.๑, ๒, ๓, ๔, ๕,๖,๙,๑๑,๑๒,๑๓๗)

-  งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม

-  งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สินและรหัสชื่อผู้ชำระภาษี

(ผ.ท. ๔ และ ๕)

-  งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสาร ข้อมูลต่างๆ

-  งานการจัดทำรายงานประจำเดือน

-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.3.2  งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษี

-  งานให้บริการข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการค้นหาตำแหน่งข้อมูล

-  งานควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

-  งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่และข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

   -  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


กองช่าง (05)

กองช่าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบงานประมาณราคา งานจัดทำราคากลาง งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟ ส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทำแผนปฏิบัติงาน การก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี              งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานจัดทำประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล           งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง    งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้นำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีผู้อำนวยการกองช่าง เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานลูกจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองช่าง โดยมีส่วนราชการภายในกองช่าง คือ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  ฝ่ายการโยธา               และฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานต่าง ดังนี้

3.1  ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

3.1.1  งานวิศวกรรม

-  งานออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม

-  งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม

-  งานให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม

-  งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม

-  งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม

-  งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณ ออกแบบกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม

-  งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม

-  งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม

-  งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม

-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.1.2  งานสถาปัตยกรรม

-  งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์

-  งานวางโครงการ จัดทำผังและควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมมัณฑนศิลป์

-  งานให้คำปรึกษา แนะนำด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์

-  งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรมตามกฎหมาย

-  งานควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม

-  งานออกรายการทางสถาปัตยกรรม

-  งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม

-  งานวิเคราะห์ วิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์

-  งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์

-  งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์และงานด้านศิลปกรรมต่าง

-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.1.3  งานผังเมือง

-  งานจัดทำผังเมืองรวม

-  งานจัดทำผังเมืองเฉพาะ

-  งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด

-  งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์

-  งานสำรวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง

-  งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก ทางน้ำ

-  งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง

-  งานให้คำปรึกษาด้านผังเมือง

-  งานให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

-  งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม

-  งานวิเคราะห์วิจัยงานผังเมือง

-  งานวิเคราะห์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม

-  งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.2 ฝ่ายการโยธา

3.2.1  งานสาธารณูปโภค

-  งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อนและสิ่งก่อสร้าง

-  งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง

-  งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า

-  งานควบคุมอาคารสถานที่

-  งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

-  งานให้คำปรึกษา แนะนำ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

-  งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา

-  งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษา

-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.2.2  งานสวนสาธารณะ

-  งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนหย่อม ฯลฯ

-  งานควบคุมดูแล บำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

-  งานดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่างๆ

-  งานจัดทำ ดูแลรักษาเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์ไม้ต่าง

-  งานประดับ ตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่าง

-  งานให้คำปรึกษาแนะนำเผยแพร่ทางด้านภูมิสถาปัตย์

-  งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย์

-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

.2.3  งานเครื่องจักรกล

-  งานควบคุมการใช้ยานพาหนะและเครื่องจักรกล

-  งานตรวจสอบ ซ่อม บำรุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกล

-  งานพัสดุ ด้านอะไหล่และอุปกรณ์ยานพาหนะและเครื่องจักรกล

-  งานควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.2.4  งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ

-  งานออกแบบ จัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟ้าทั้งงานรัฐพิธี ประเพณีและงานอื่น

-  งานประมาณการ

-  งานจัดสถานที่เนื่องในงานรัฐพิธี ประเพณี และงานอื่นๆ

-  งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่

-  งานสำรวจออกแบบและคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า

-  งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

-  งานซ่อมบำรุงการไฟฟ้าในเขตเทศบาล

-  งานให้คำปรึกษาแนะนำตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า

-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

.3 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

3.3. งานธุรการ

-  งานสารบรรณ   รับส่งหนังสือราชการ  โต้ตอบหนังสือ และจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ

-  งานจัดเก็บค้นหาเอกสารของทางราชการ ประกาศ คำสั่ง ฯลฯ

-  งานดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง

-  งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล

-  งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

-  งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

-  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์

-  งานจัดคำสั่งและประกาศ

-  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน

-  งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จ ความชอบกรณีพิเศษ

-  งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น

-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.3.2 งานการเงินและบัญชี

-  งานเก็บและจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ

-  งานเก็บรวบรวมและรักษาเอกสารการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์

-  งานคุมงบประมาณของหน่วยงาน

-  งานจัดซื้อ-จัดจ้าง การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการต่างๆ

-  งานดูแลบำรุงรักษา การใช้รถยนต์ภายในสำนักปลัดเทศบาล การต่อทะเบียนรถ การควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (06)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการศึกษา ค้นคว้า วิจัยวิเคราะห์และจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรค               ไม่ติดต่อ งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค งานให้บริการด้านสาธารสุข งานการแพทย์ฉุกเฉิน งานรักษาพยาบาล งานศูนย์บริการสาธารณสุข  งานบริหารงานสาธารณสุข งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค งานเวชปฏิบัติครอบครัว งานหลักประกันสุขภาพ งานมาตรฐานและคุณภาพหน่วยบริการ งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข งานกฎหมายสาธารณสุข งานกายภาพและ อาชีวบำบัด                   งานฟื้นฟูสมรรถภาพและจิตใจผู้ป่วย งานบริการรักษาความสะอาด งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล งานอาสาสมัครสาธารณสุข งานศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ กำหนดมาตรการและแผนดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม งานจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน การจัดการสิ่งแวดล้อม งานรณรงค์และการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม งานวางแผนและจัดทำแผนดำเนินงาน ด้านการเฝ้าระวัง งานเฝ้าระวัง บำบัด ของเสียและสารอันตรายต่างๆ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ                 ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีส่วนราชการภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คือ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ฝ่ายบริการสาธารณสุข และฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานต่างๆ ดังนี้

4. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

4.1.  งานวางแผนงานสาธารณสุข

-  งานการวางแผนด้านสาธารณสุข

-  งานการจัดทำแผนตามโครงการงานด้านสาธารณสุข ประสานแผนการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานต่าง

-  งานรวบรวมผลการปฏิบัติสาธารณสุขของเทศบาล งานข้อมูลข่าวสาร

-  งานการประเมินผลนิเทศและติดตามผลงานด้านสาธารณสุข

-  งานการวางแผนการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

-  งานการวางแผนการจัดอบรมเพื่อพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน

-  งานการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

-  งานประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับการฝึกอบรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการประเมินผล

-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4.1.  งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

-  งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม

-  งานส่งเสริมสุขภาพด้านสิ่งแวดล้อม

-  งานจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

-  งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ

-  งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

-  งานป้องกันควบคุม เฝ้าระวัง แก้ไข เหตุรำคาญเกี่ยวกับเสียงและการสั่นสะเทือนมลพิษทางน้ำ

ทางอากาศ และมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม

- งานตรวจสอบ ควบคุม และดำเนินการแก้ไขแหล่งกำเนิดมลพิษ และประเมินความเสียหาย และผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อม

-  งานประสานการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคี พัฒนาความร่วมมือ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบคุณภาพ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-  งานสุขาภิบาลโรงงาน

-  งานชีวอนามัย

-  งานฌาปนกิจ

-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4.1..  งานศูนย์บริการสาธารณสุข

-  งานให้บริการรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้นในและนอกสถานที่

-  งานปฐมพยาบาล

-  งานให้คำแนะนำและรับปรึกษาปัญหาสุขภาพทางด้านสุขภาพแก่ประชาชน

-  งานวางแผนและจัดการให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย ให้สอดคล้องกับคำสั่งการรักษา               ของแพทย์

-  งานเวชระเบียนและสถิติ และจัดทำแฟ้มครอบครัว

-  งานวางแผนควบคุมการปฏิบัติงานและประเมินผลการตามแผน

-  งานสนับสนุนแพทย์เกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย และให้บริการรักษาพยาบาล

-  งานจัดหา เก็บรักษา เบิกจ่าย ควบคุมและตรวจสอบยาและเวชภัณฑ์ พร้อมจัดทำบัญชียาและเวชภัณฑ์จำเป็น

-  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

.1.4  งานรักษาความสะอาด

-  งานกวาดล้างทำความสะอาด

-  งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย

-  งานขนถ่ายขยะมูลฝอย

-  งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

-  งานการพัฒนาและปฏิรูปมูลฝอยเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์

-  งานการจัดเก็บค่าธรรมเนียมมูลฝอย

-  งานการลดปริมาณมูลฝอย

-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4.2 ฝ่ายบริการสาธารณสุข

4.2.  งานส่งเสริมสุขภาพ

-  งานด้านสุขศึกษา

-  งานอนามัยโรงเรียน

-  งานอนามัยแม่และเด็ก

-  งานวางแผนครอบครัว

-  งานสาธารณสุขมูลฐาน

-  งานโภชนาการ

-  งานสุขภาพจิต

-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4..2  งานสัตวแพทย์

-  งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์

-  งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยง หรือสัตว์ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ

-  งานการระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบอาชีพซึ่งเสี่ยงต่อ การติดโรคสัตว์

-  งานควบคุมและรับผิดชอบการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์

-  งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และโรคที่เกิดจากสัตว์

-  งานป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรำคาญจากสัตว์

-  งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์

-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4.2.  งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

-  งานการป้องกันและควบคุมทั้งโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ

-  งานการส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรค การควบคุมแมลงและพาหนะนำโรค

-  งานการป้องกันการติดยาและสารเสพติด

-  งานจัดหาและสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ในการป้องกัน ควบคุมโรคให้หน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-  งานบันทึก On hand ผ่านระบบ VMI เรื่องวัสดุ เวชภัณฑ์ฯ ที่ใช้ในการป้องกันควบคุมโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

-  งานสอบสวนโรค (SRRT) การสอบสวนและควบคุมโรคร่วมกับหน่วยงานทุกระดับในที่ที่เกิดการระบาดของโรค ตามแนวทางการควบคุมโรค

-  งานสนับสนุนสื่อ สิ่งพิมพ์ แก่กลุ่มประชากรเป้าหมาย 

-  งานเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานและการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน ควบคุมโรค ของสถานบริการ/โรงพยาบาล

-  งานจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อการป้องกัน ควบคุมโรค ประสานการดำเนินงานกับสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน

-  งานตรวจสอบดูแลความปลอดภัยของอาหารในตลาดสด ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงเรียนร้านอาหาร ชุมชน เพื่อควบคุมให้ปราศจากสารปนเปื้อนหรือเชื้อโรคแก่ผู้บริโภค

-  งานร่วมปฏิบัติงานในโครงการศึกษา คันคว้า วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการสุขาภิบาล เพื่อปรับปรุงมาตรฐานหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน

-  งานจัดทำรายงานผลการปฏิบัติการด้านการสุขาภิบาล

-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4.3 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

4.3.  งานธุรการ 

-  งานสารบรรณ   รับส่งหนังสือราชการ  โต้ตอบหนังสือ และจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ

-  งานจัดเก็บค้นหาเอกสารของทางราชการ ประกาศ คำสั่ง ฯลฯ

-  งานดูแล รักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง

-  งานประชุมและการประสานเกี่ยวกับการประชุมต่าง

-  งานจัดทำคำสั่งและประกาศ

-  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน

-  จัดทำและรวบรวมแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง  พิจารณาการให้บำนาญลูกจ้างประจำ

-  งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น

-  งานดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สินของกอง

-  งานสวัสดิการต่าง

-  งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4.3.2  งานการเงินและการบัญชี

-  งานตรวจสอบหลักฐาน และดำเนินการเบิกจ่าย

-  งานจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามที่กำหนด และเป็นมาตรฐานสากลที่มีการคิดต้นทุนกิจกรรม

-  งานตรวจสอบการจัดทำบัญชี-การเงิน

-  งานตรวจสอบพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ

-  งานการบริหารยานพาหนะ

-  งานตรวจสอบข่าวสารในสื่อมวลชนและรายงานกระทรวงสาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้อง

-  งานรับเรื่องร้องทุกข์และประสานการแก้ไขปัญหาเฉพาะราย

-  งานประมวลเรื่องร้องทุกข์และประสานการแก้ไขเชิงระบบ

-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (07)

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงานยุทธศาสตร์ของเทศบาล งานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น งานประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด งานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล งานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล งานงบประมาณ งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนของเทศบาล งานจัดทำ          เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและฉบับเพิ่มเติม (ถ้ามี) งานตรวจติดตามและประเมินแผนงานและโครงการ งานจัดทำแผนพัฒนาข้อมูลสารสนเทศของเทศบาล งานบริการข้อมูลสถิติ งานนิเทศสัมพันธ์                           งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น               ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย โดยมีผู้อำนวยการกองยุทธศาตร์และงบประมาณเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง โดยมีส่วนราชการ ภายในกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ คือ ฝ่ายนิติการ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการและฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานต่าง ดังนี้

5.1  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

5.1.1  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

-  งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ 

-  งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก

-  งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ - รายจ่าย ของเทศบาลในอนาคต

-  งานวิเคราะห์ ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ของสถานะการคลังเพื่อการลงทุนและใช้ประกอบจัดลำดับความสำคัญ ของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในแผนพัฒนา

-  งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนาการกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาเทศบาลและแผนประจำปี

-  งานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

-  งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

-  งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาล และหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน และการประเมินผลงานตามแผน

-  งานตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาสามปี แผนการดำเนินงานประจำปี และการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาประจำปี

-  งานทบทวน/ปรับปรุงแผนพัฒนาสามปี ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม   ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

5.1.2  งานงบประมาณ

-  งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีให้หน่วยงานต่าง ทราบและดำเนินการ

-  งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ

-  งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ

-  งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี)

-  งานศึกษาหลักฐานรายได้ใหม่ๆ ของเทศบาล

-  งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ

-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

5.1.3 งานยุทธศาสตร์และแผนงาน

- งานศึกษาและวิเคราะห์นโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัดและสถานการณ์ต่าง ของประเทศ เพื่อเสนอและประกอบการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา

- งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

- งานกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล

- งานติดตามและประเมินผลการพัฒนาและการบริหารจัดการของเทศบาล

- งานช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ

- งานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับเทศบาล

-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

5.2  ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

5.2.1  งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

-  งานกำหนดนโยบาย ระเบียบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการในการจัดระบบและให้บริการสารสนเทศ เป็นศูนย์ข้อมูลทางกฎหมายและวิชาการ

-  งานดำเนินการและสนับสนุนการจัดหาหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ และเอกสารสื่อโสตทัศนูปกรณ์ข้อมูลทางวิชาการ

-  งานดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้า จัดทำเอกสาร วารสาร บทความเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล

-  งานเกี่ยวกับการตอบข้อหารือ ให้คำปรึกษา แนะนำ กำหนดมาตรการหลักเกณฑ์ วิธีการและจัดทำคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล

-  งานการปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

   -  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

5.2.2  งานประชาสัมพันธ์

-  งานเผยแพร่ข่าวสาร เผยแพร่สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัด และ รัฐบาลเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น

-  งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์

-  งานสารนิเทศ และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานบริการข้อมูล ข่าวสารทางท้องถิ่น

-  งานศิลป์ ออกแบบเขียนแผ่นป้าย เขียนแผ่นภาพประชาสัมพันธ์ฯลฯ

-  งานช่างภาพ เช่น ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ ฯลฯ

-  งานตัดต่อวีดีทัศน์พร้อมลงเสียง เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของเทศบาล

-  งานออกแบบและจัดทำป้ายไวท์นิล (ผ้าใบ) พร้อมติดตั้งตามจุดประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทั่วเขตเทศบาล

-  งานติดตั้งเครื่องเสียงทั้งหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกตามที่ได้รับมอบหมาย

-  งานช่างไฟฟ้า เช่น ควบคุมเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษา

-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


5.2.3  งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น

-  งานเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมสู่สาธารณชนและสื่อต่างๆ

-  งานปิดประกาศ

-  งานประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่

-  งานบันทึกภาพกิจกรรม

-  งานจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม

-  งานเกี่ยวกับการให้คำแนะนำติดต่อ สอบถามกับผู้มาติดต่อราชการ

-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

5.3  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

5.3.1  งานธุรการ 

-  งานสารบรรณ   รับส่งหนังสือราชการ  โต้ตอบหนังสือ และจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ

-  งานจัดเก็บค้นหาเอกสารของทางราชการ ประกาศ คำสั่ง ฯลฯ

-  งานดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง

-  งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม

-  งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

-  งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

-  งานจัดทำคำสั่งและประกาศ

-  งานการบริหารยานพาหนะ

-  งานรับเรื่องร้องทุกข์และประสานการแก้ไขปัญหาเฉพาะราย

-  งานประมวลเรื่องร้องทุกข์และประสานการแก้ไขเชิงระบบ

-  งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ

-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

5.3.2 งานการเงินและบัญชี

-  งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท

-  งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน

-  งานตรวจสอบการจัดทำบัญชี-การเงิน

-  งานตรวจสอบพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ

-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

5.3.3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

-  งานวางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยี

-  งานบริการ อำนวยความสะดวก ดูแล และติดตั้งอุปกรณ์นำเสนองาน

-  งานบริการชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์, จอ PROJECTOR หรือ โครงการ INTERNET เคลื่อนที่