แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์

แย่มาก
แย่
พอใช้
ดี
ดีมาก
การประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
การออกแบบเว็บไซต์
ความสะดวกชัดเจนในการสืบค้นข้อมูล
ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล
ความน่าสนใจ (สี อักษร ภาพประกอบ)
ความเชื่อมโยงสัมพันธ์สอดคล้อง และลำดับของเนื้อหา
เนื้อหา
ถูกต้อง ครอบคลุม ชัดเจน
นำข้อมูลมาประยุกต์เพื่อนำเสนอด้วยตนเอง
ภาพประกอบสอดคล้องกับเนื้อหา
ความทันสมัย
ประโยชน์
มีแหล่งอ้างอิงข้อมูล
แย่มาก แย่ พอใช้ ดี ดีมาก