นโยบายผู้บริหาร

นโยบายผู้บริหาร

นโยบายผู้บริหาร แถลงต่อสภาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯและท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ซึ่งกระผมได้รับเลือกตั้งจากประชาชน ให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทราอีกวาระหนึ่ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 แล้ว นั้นในห้วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีหลายสิ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างก้าวกระโดด ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี และในปัจจุบันเราได้ประสบกับปัญหาโรคติดต่อร้ายแรง COVID – 19 ซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ ได้ส่งผลกระทบกับการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกๆคน และสำหรับเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ก็ได้รับผลกระทบจากภาวะนี้ เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นที่ลดลง ตลอดจนนโยบายต่างๆจากส่วนกลาง ซึ่งเป็นข้อจำกัดที่ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงภายในเมืองฉะเชิงเทราอย่างมากมาย ซึ่งกระผมและคณะผู้บริหาร ก็ได้พยายามบริหารจัดการงานของเทศบาลภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ ในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา จนสำเร็จลุล่วงไปได้ ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญ คือ การได้รับการสนับสนุนจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ที่ได้ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมให้ความเห็น ตลอดจนพนักงานเทศบาลและลูกจ้างทุกๆคน ที่ช่วยกันผลักดันและดำเนินการ จนทำให้หลายๆนโยบาย ที่กระผมได้นำเสนอต่อพี่น้องประชาชนเป็นรูปธรรมขึ้นมา ในช่วงระยะเวลา 4 ปีต่อจากนี้ไป จะเป็นห้วงเวลาที่กระผมต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ประชาชนได้มอบความไว้วางใจ ตามที่ได้เสนอนโยบายไว้ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง และเพื่อให้ต่อเนื่องกับโครงการที่ดำเนินการไว้เดิม กระผมจึงได้กำหนดนโยบายการบริหารงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นสำคัญ ทั้งนี้ตามอำนาจหน้าที่ ที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย การพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาล ตลอดจนแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับต่างๆ ซึ่งกระผมและคณะผู้บริหาร จะบริหารงานเทศบาลด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเท เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ สู่มาตรฐานสากลและมีเสถียรภาพ ทำให้เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราเป็นเมืองที่สวยงาม น่าอยู่ ก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรมอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในเขตเทศบาลทุกคน ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามความในมาตรา 48 ทศ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่14) พ.ศ.2562 ความว่า “ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี” กระผมจึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เพื่อแถลงต่อสภาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราไว้ 6 ด้าน

1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มุ่งเน้นการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานต่างๆ สู่การเป็นเมืองน่าอยู่ โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบาย ดังนี้ 1.1 สานต่อโครงการก่อสร้างถนนที่ดำเนินการไว้แล้ว เพิ่มเส้นทางคมนาคมขนส่ง ตามแผนผังระบบคมนาคมขนส่ง ที่กำหนดไว้ในผังเมืองรวม เพื่อความสะดวกของประชาชนในการสัญจร และรองรับการขยายตัวของเมืองในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 1.2 ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน และทางระบายน้ำภายในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐาน 1.3 ติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าสาธารณะ ให้ครอบคลุมพื้นที่ภายในเขตเทศบาล 1.4 ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ในถนนสายสำคัญภายในเขตเทศบาล 1.5 ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการเปลี่ยนโคมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลให้เป็นหลอดไฟฟ้า LED เพื่อประหยัดพลังงานเพิ่มความสว่าง เพื่อความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 1.6 ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการนำระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) มาใช้จัดการการจราจรในเขตเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเมือง 1.7 ให้มีการพัฒนาเมืองตามผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะและมีการควบคุมอาคารให้เป็นไปตาม พรบ.ควบคุมอาคาร เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง 1.8 ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนา เพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเมือง 1.9 ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการให้มีการอนุรักษ์พัฒนาเขตเมืองเก่าให้เป็นไปตามผังเมืองเฉพาะ

2.นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายในเขตเทศบาลเมือง ฉะเชิงเทรา สู่การเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมสวยงาม โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบาย ดังนี้ 2.1 การอนุรักษ์ รักษา ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและเหมาะสมมุ่งสู่ความมั่นคงและการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) 2.2 เพิ่มพื้นที่สีเขียว พื้นที่สวนสาธารณะและบำรุงรักษาสวนสาธารณะอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งทำการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะ ให้มีความสะอาด สวยงาม พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ 2.3 จัดการน้ำเสียอย่างเป็นระบบ ปรับปรุง บำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ให้ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่ในเขตเทศบาลก่อนปล่อยเป็นน้ำทิ้งตามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษลงสู่แม่น้ลำคลอง 2.4 พัฒนาระบบกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลให้สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC)โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากประชาชน ในการจัดการขยะมูลฝอย ตั้งแต่ต้นทางโดยการลดและคัดแยกขยะผ่านเครือข่ายภาคประชาชน ภาครัฐและเอกชนรวมถึงองค์กรอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อม กลางทางโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวม และเก็บขนขยะ และปลายทางโดยการกำจัดขยะด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

3. นโยบายด้านการศึกษา นโยบายที่มุ่งเน้น การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ

ประสิทธิภาพในทุกมิติ เพื่อพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยอย่างเท่าเทียม และสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ ตลอดชีวิต โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบาย ดังนี้ 3.1 มุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาในระบบที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สานต่อนโยบายให้ผู้เรียนมีทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนต่อไปพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21 (3R8C) และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสนับสนุนสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน 3.2 ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง โดยให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีพัฒนาการตามวัยอย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล มีพัฒนาการที่เหมาะสมทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านวินัย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น เติบโตเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติในอนาคต 3.3 จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัย โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่มาตรฐานระดับสากล และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเมืองฉะเชิงเทราเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

4.นโยบายด้านการสาธารณสุข

นโยบายการพัฒนาด้านการสาธารณสุข มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพ และคุณภาพชีวิต ของประชาชนภายในเขตเทศบาล มุ่งสู่การเป็นเมืองแห่งสุขภาพที่ดี โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบาย ดังนี้ 4.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุม ทั้งมิติการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้ความสำคัญกับกระบวนการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม โดยเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ มากกว่าการซ่อมสุขภาพ 4.2 สนับสนุนและประสานงานเชื่อมโยงกับองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ ในการดำเนินงานด้านสุขภาพ มุ่งสู่กระบวนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเชิงรุก โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลภาวะสุขภาพอนามัยให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกเพศ ทุกวัย อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 4.3 เสริมสร้าง สุขภาวะของประชาชน โดยจัดให้มีสถานที่ อุปกรณ์ และกิจกรรม สำหรับกีฬาและนันทนาการ เพื่อสร้างสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีให้แก่ประชาชน 4.4 สนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขในการจัดเก็บข้อมูล การติดต่อสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ทันต่อเหตุการณ์ ทำให้ประชาชนเกิดความพอใจสูงสุด 4.5 ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข่าวสารด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง สามารถถ่ายทอดและนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลพฤติกรรมสุขภาพตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม

5.นโยบายด้านการพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชน

เป็นนโยบายที่เสริมสร้างศักยภาพความเข็มแข็งให้ชุมชน บนฐานของการพึ่ง ตนเอง และการพึ่งพาซึ่งกันและกันในท้องถิ่น ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนฐานรากความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางการดำเนินการตามนโยบาย ดังนี้ 5.1 ดำเนินการจัดตั้งชุมชนที่มีความพร้อมให้เพิ่มขึ้น เพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่ม และสร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่างหลากหลาย แบบมีส่วนร่วม เกิดการบูรณาการงานในทุกมิติ ทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 5.2 ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ด้วยทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ อย่างมีดุลยภาพและบูรณาการ 5.3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองฉะเชิงเทรา ทั้งในด้านศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ดนตรี และกีฬาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เมืองเป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้ด้านศิลปะในทุกแขนง เป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ อันจะเป็นการช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่น 5.4 ส่งเสริมการฝึกอาชีพเพื่อพัฒนารายได้ให้แก่ประชาชน จัดหาสถานที่สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า เช่น ผ่านช่องทางออนไลน์ และทางแพลตฟอร์มดิจิทัลของเทศบาล 5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยได้ตระหนักและรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนต่อครอบครัวและสังคม ด้วยการจัดกิจกรรมและใช้เครื่องมือที่หลากหลายเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง สามารถใช้ชีวิตให้อยู่ในสังคมอย่างปลอดภัย ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สังคมเป็นสังคมที่เข้มแข็ง อย่างยั่งยืน 5.6 ดำเนินการด้านการสวัสดิการสังคม เพื่อติดตามให้บริการช่วยเหลือประชาชนผู้มีสิทธิ ได้เข้าถึงรัฐสวัสดิการทุกประเภท อีกทั้งบูรณาการงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มคนเปราะบางในเขตเทศบาลมีสิทธิเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ การสังคมสงเคราะห์ทุกกรณีได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

6. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร การรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย

มุ่งเน้นพัฒนาการบริหารงานของเทศบาล เพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบาย ดังนี้ 6.1 นำหลักธรรมาภิบาลมาถือปฏิบัติในการบริหารงานเพื่อให้เกิดความเสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และสนองความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6.2 พัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการทำงานอย่างมืออาชีพ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้มีความตระหนักในหน้าที่ พร้อมทั้งพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมการบริการเชิงรุกแก่ประชาชน 6.3 นำเทคโนโลยีและสารสนเทศ มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นธรรม โดยใช้แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเป็นแนวทาง เพื่อนำรายได้มาพัฒนาเทศบาลต่อไป 6.4 พัฒนาเมืองฉะเชิงเทราให้เป็นเมืองแห่งความปลอดภัย ด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิด ครอบคลุมภายในเขตเทศบาล พร้อมเสริมเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) ในรูปแบบการประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ เช่นการรู้จำใบหน้า การรู้จำป้ายทะเบียนและยานพาหนะ รวมถึงพฤติกรรมที่ผิดปกติ เป็นต้น และ เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) สำหรับการรวมศูนย์ข้อมูลในการวิเคราะห์บริหารและจัดการ การทำงานที่เกิดขึ้น อาทิ เช่น การตรวจจับสภาพมลพิษทางอากาศ PM 2.5 พร้อมการแจ้งเตือนแบบอัตโนมัติ การตรวจจับตรวจนับปริมาณการจราจรที่เกิดขึ้นในพื้นที่ การตรวจจับตรวจนับปริมาณบุคคลเข้ามาในพื้นที่วัดโสธรวรารามวรวิหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 6.5 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิง และเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพและเพียงพอ พร้อมใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยได้ตลอดเวลา

ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ จากนโยบายทั้ง 6 ด้าน ที่กระผมได้เสนอต่อสภาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราในวันนี้เป็นนโยบายที่กำหนดขึ้น บนพื้นฐานความเข้าใจในลักษณะกายภาพของเมือง อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมาย และปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชน ซึ่งกระผมพร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา มีความตั้งใจจริง ที่จะนำนโยบายต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ และพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอแนะจากพี่น้องประชาชนทุกท่าน เพื่อร่วมกันดูแลบ้านเมืองของเรา ให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลได้รับประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ต่อไปครับ