วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์(vision)
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เป็นเมืองสวยงามน่าอยู่ ก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา การจัดทำวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองจะเชิงเทรา ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จบับที่10 (พ.ศ.2550-2554)แผนยุทธศาสตร์จังหวัดจะเชิงเทรา รวมทั้งประเมินสถานการณ์ปัญหา ความต้องการในอดีตและปัจจุบัน ของเทศบาล และวิเคราะห์แนวโน้มสภาพปัญหา ความต้องการและอุปสรรคข้างหน้าของเทศบาล พร้อมทั้งระดมความคิดเห็น จากบุคลากรหลายฝ่าย อาทิ คณะกรรมการต่างๆ ผู้นำชุมชน ส่วนราชการ องค์กรประชาชนร่วมกัน กำหนดวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ดังนี้
พันธกิจในการพัฒนา(mission)

– พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่งและกิจการจราจรให้ได้มาตรฐาน
– ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาสภาพแวดล้อมของเมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนขั้นพื้นฐาน ด้านสาธารณสุข
– ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน โดยพัฒนาการให้บริการ สวัสดิการ การศึกษา กีฬและนันทนาการ การรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน
– ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามในสังคม
– เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
– พัฒนาระบบการบริการจัดการของเทศบาลโดยยึดหลักธรรมมาภิบาลพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

– ระบบโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน เพียงพอ และทั่วถึง
– ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปราศจากมลพิษ สะอาด และสวยงาม
– ประชาชนได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
– ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
– พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมมีความเข้มแข็ง
– ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ทั่วถึงและเป็นธรรม
– ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น