เสนอความคิดเห็น ร่วมกับเทศบาล

ท่านคิดว่าเทศบาลฯ ควรเพิ่มสถานที่ /อุปกรณ์ออกกำลังกาย เพื่อให้บริการประชาชน หรือไม่