ช่องทางลัด สำหรับการประเมิน

ช่องทางลัด สำหรับการประเมิน
ช่องทางลัด สำหรับการประเมิน
การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส่ (ITA) 67
By Emily Wright   |    Apr 14,2024   

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน-ข้อมูลพื้นฐาน 1.โครงสร้าง 2.ข้อมูลผู้บริหาร 3.อำนาจหน้าที่ 4.ข้อมูลการติดต่อ-การประชาสัมพันธ์ 5.ข่าวประชาสัมพันธ์-การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 6.Q&Aตัวชี้�...

อ่านต่อ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล เมืองฉะเชิงเทรา
By Emily Wright   |    Apr 10,2024   

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา...

อ่านต่อ