องค์การบริการจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

Posted on Apr 12,2026   |   
องค์การบริการจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

ผู้ดำเนินกิจกรรมธนาคารคัดแยกขยะประกันชีวิตฯ
โดยการคัดแยกขยะนำกลับไปรีไซเคิล นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สามารถลดก๊าซเรือนกระจก ตัวการที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมธนาคารคัดแยกขยะประกันชีวิต ต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี ๒๕๖๒ และจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะรีไซเคิล ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2566 ส่งให้องค์การบริการจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) นำเข้ากระบวนการวิเคราะห์และประเมินเทคนิคทางวิชาการ คำนวณเป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงได้ 108.496 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า