ยกระดับพัฒนาสินค้าตลาดบ้านใหม่

Posted on May 18,2024   |   
ยกระดับพัฒนาสินค้าตลาดบ้านใหม่

"ยกระดับพัฒนาสินค้าตลาดบ้านใหม่"

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ "ชมรมรักษ์ตลาดบ้านใหม่" สู่แพลตฟอร์ออนไลน์ วันนี้ (16 พ.ค. 67) เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะการักษาราชการแทนอธิการบดี เข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยนายกลยุทธ ฉายแสง นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทราและชมรมรักษ์ตลาดบ้านใหม่ โดยนายวันชัย สืบสมานผู้ทรงคุณวุฒิ"ชมรมรักษ์ตลาดบ้านใหม่"ซึ่งมี นางขวัญกมล ฉายแสง ประธาน"ชมรมรักษ์ตลาดบ้านใหม่" องศาสตราจารย์ ดร.ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์ และ ทีมงานผู้รับผิดชอบโครงการรวมไปถึง ผู้ค้าจากตลาดบ้านใหม่ เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องศาลาแก้ว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สำหรับพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มในชุมชนรักษ์ตลาดบ้านใหม่ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เพื่อรับรองมาตรฐานอาหารและยา (อย.) รวมไปถึงสร้างรูปแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มในชุมชนรักษ์ตลาดบ้านใหม่ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราเพื่อรับรองมาตรฐานอาหารและยา (อย.) ตลอดจนยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ของตลาดบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ขอขอบคุณภาพ และ ข้อมูล โดย คุณปรีดี (ดอน) ปชส.มรร.