เผยแพร่ร่างประกาศจ้างและร่างเอกสารประกวดให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์ทั้งหมด