Main Menu

Video

สื่อภายนอก

       รูป

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

                                                                                                 

ประกาศเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๖

(ลว.วันที่ ๒๖ / ๐๗ / ๒๕๖๖)

 

 

 

  

  เอกสารเพิ่มเติม   

  

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร

018

นายกลยุทธ    ฉายแสง

นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา

 

 

ลงนามถวายพระพร

unnamed

Admin Login

ข่าวสารและรับฟังความคิดเห็น

email

dla

oic

รัฐบาลไทย

0356

0198

0320312

031

012345

0312

นาฬิกา