Main Menu

Video

สื่อภายนอก

       รูป

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

 

 

 ประกาศเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

 

     เรื่อง รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน

 

    ของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

 

       (ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖)

 

 

 

 

 ดูเอกสารเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร

018

นายกลยุทธ    ฉายแสง

นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา

 

 

ลงนามถวายพระพร

unnamed

Admin Login

ข่าวสารและรับฟังความคิดเห็น

email

dla

oic

รัฐบาลไทย

0356

0198

0320312

031

012345

0312

นาฬิกา