Main Menu

Video

สื่อภายนอก

       รูป

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เรื่องประมาลจริยธรรมพนักงานและผู้ได้รับการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 

ประกาศเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

 

เรื่อง  ประมวลจริยธรรมพนักงานเทศบาล 

 

(ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)

 

 

 

ประกาศเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

 

เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 

(ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)

 

 

ดูเอกสาร เพิ่มเติม

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร

018

นายกลยุทธ    ฉายแสง

นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา

 

 

ลงนามถวายพระพร

unnamed

Admin Login

ข่าวสารและรับฟังความคิดเห็น

email

dla

oic

รัฐบาลไทย

0356

0198

0320312

031

012345

0312

นาฬิกา