Main Menu

Video

สื่อภายนอก

       รูป

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ประชาสัมพันธ์
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 52 (3)
ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน 51 (6)
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประชาสัมพันธ์ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการ ประจำปี 2565
ประกาศเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เรื่องรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาล ตุลาคม 2565 ถึงมีนาคม 2566

ผู้บริหาร

018

นายกลยุทธ    ฉายแสง

นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา

 

 

ลงนามถวายพระพร

unnamed

Admin Login

ข่าวสารและรับฟังความคิดเห็น

email

dla

oic

รัฐบาลไทย

0356

0198

0320312

031

012345

0312

นาฬิกา