Main Menu

Video

สื่อภายนอก

       รูป

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 -บทความคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวิฯิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ข้อร้องเรียนของคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน

ดัชนีรวม / ดัชนีปร

  1. ดัชนีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 (1)

  2. ดัชนีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 (2)

  3. ดัชนีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 (3)

  4ดัชนีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 (4)

  5ดัชนีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 (1)

  6ดัชนีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 (2)

  7ดัชนีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 (3)

  8ดัชนีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 (4)

  9ดัชนีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 (5)

10. ดัชนีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 (6)

11. ดัชนีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 (7)

12. ดัชนีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 (8)

13. ดัชนีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 (9)

14. ดัชนีข้อมูลข่าวสาร สัญญาอื่น ๆ

-------------------------

ข้อมูลข่าวสารตาม มาตรา 7

   - โครงสร้างองค์กร มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

      - การจัดตั้งศูนย์รับบริจาคหนังสือและสิ่งพิมพ์ ๆ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

      1. สำนักปลัดเทศบาล

      2. กองวิชาการและแผนงาน

      3. กองคลัง

      4. กองการศึกษา

      5. โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร)

      6. โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย  อาจารยางกูร)

      7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

      8. ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา KCC

      9. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

    10. กองช่าง

    11. กองช่างสุขาภิบาล

    12. กองสวัสดิการสังคม

    13. สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา แห่งที่ 1

    14. สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา แห่งที่ 2

      - ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง โครงสร้างและอำนาจหน้าที่  วิธีดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานราชการในจังหวัดฉะเชิงเทรา

      - พระราชกฤษฎีกา เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2516 (เล่ม 90 ตอนที่ 180 ราชกิจจานุเบกษา 31 ธันวาคม 2516) 

      - พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2478 (เล่ม 52 หน้าที่ 1ุ645 ราชกิจจานุเบกษา 10 ธันวาคม 2578)

 

   - อำนาจหน้าที่  มาตรา 7 (2)

      5. พระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  14)

      4. พระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  13)

      3. ราชกิจจานุเบกษา พระพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  12)

      2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 11 พ.ศ. 2543)

      1. วิทยุสือสาร กรมการปกครอง เรื่อง ร่าง พ.ร.บ. เทศบาล (ฉบับที่...) พ.ศ...

 

   - สถานที่ติดต่อ  มาตรา 7 (3)

      1. คำสั่งเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ที่ 517/2561 ลงวันที่ 9 สิงหาคม  2561 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

      2. ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

      3. ผู้บริหารของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

      4. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารกับสำนักงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

 

   - กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง มาตรา 7 (4)

        กฎ  มติคณะรัฐมนตรี  ข้อบังคับ  คำสั่ง  หนังสือเวียน  ระเบียน  แบบแผน  นโยบาล  หรือการตีความทั้งนั้น  เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่ากฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

 

ลำดับ      เรื่อง /รายการ                        
     
59. -เรื่อง การดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ตเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Centraal  Biz  Box)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 Download
58. -เรื่อง การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
Download
57. - เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารการจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 Download
56. -เรื่อง แผนตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download
55.   -เรื่อง ข้อหารือการออกคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้อำนวยการกองแต่ละกองเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุประจำกองแต่ละกอง  Download 
54. -เรื่อง การกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประสันสัญญา Download
53. เรื่อง การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายขนาดใหญ่ Download
52. -เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค Download
51 -เรื่อง แจ้งแนวทางคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 Download
50 -เรื่อง แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 Download
49. เรื่อง การเผยแพร่และระชาสัมพันธ์หนังสือ "หลักราชการ" Download
48. - เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ Download
47. เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ Download
46.   เรื่อง ขอความร่วมมือข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  พนักงานราชการ  หรือพนักงานอื่นของรัฐในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราปฏิบัติตามกฎหมาย Download
45.   เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนาราชฎร ปี พ.ศ. 2562 Download
44.   - เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 Download
43.   - เรื่อง รายงานการประชุมเพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา  Download
42.  -เรื่อง ขอเชิญสมัครขอรับการรับรองมาตราฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2562  Download 
41. -เรื่อง แนวทางการเชื่อโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download 
40.   -เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  Download 
39.   -เรื่อง ข้อเสนอแนะการตรวจติดตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Download
38.    -กฎกระทรวง  ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙ Download 
36.    -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. ๒๕๒๖  (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๙๙ ง หน้า ๑  ลงวันที่ ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘) Download 
35.    -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘  (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๙๙ ง หน้า ๓๒  ลงวันที่ ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘) Download 
34.    -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐  (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๓๒๕ ง หน้า ๕  ลงวันที่ ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๖๐)  Download 
33.    -ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับชองราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๔  (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๑๘ ง หน้า ๒๘  ลงวันที่ ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๔)  Download 
32.    -ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับชองราชการ  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑  (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๔๘ ง หน้า ๑  ลงวันที่ ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๑) Download 
31.    -ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ Download 
30.   -กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธรปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๑๗ ก หน้า ๒๘  ลงวันที่ ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๔๐) Download 
29.   -กฎกระทรวง  ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธรปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๑๗ ก หน้า ๒๙  ลงวันที่ ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๔๐) Download 
28.   -กฎกระทรวง  ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธรปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๑๗ ก หน้า ๓๑  ลงวันที่ ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๔๐) Download 
27.   -กฎกระทรวง  ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธรปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๑๗ ก หน้า ๓๔  ลงวันที่ ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๔๐) Download 
26.   -กฎกระทรวง  ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธรปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๑๗ ก หน้า ๓๗  ลงวันที่ ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๔๐) Download 
25.   -กฎกระทรวง  ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธรปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๕ ก หน้า ๑๙  ลงวันที่ ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๒) Download 
24.   -กฎกระทรวง  ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธรปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๕ ก หน้า ๒๒  ลงวันที่ ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๒) Download 
23.   -กฎกระทรวง  ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธรปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๕ ก หน้า ๒๔  ลงวันที่ ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๒) Download 
22.   -กฎกระทรวง  ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธรปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๕ ก หน้า ๒๖  ลงวันที่ ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๒) Download 
21.   -กฎกระทรวง  ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธรปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๕ ก หน้า ๒๘  ลงวันที่ ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๒) Download 
20.   -กฎกระทรวง  ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธรปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๕ ก หน้า ๓๑  ลงวันที่ ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๒) Download 
19.   -กฎกระทรวง  ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธรปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๗๘ ก หน้า ๑๓  ลงวันที่ ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๔๓) Download 
18.   -พระราชบัญญัติ  วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๖๐ ก หน้า ๑  ลงวันที่ ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๓๙) Download 
17.

 

-พระราชบัญญัติ  วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗  (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๘๙ ก หน้า ๑  ลงวันที่ ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๗)

Download 
16.   -ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู  Download 
15.   -กฎกระทรวง  (พ.ศ. ๒๕๔๑)  ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๔๑ ก หน้า ๑  ลงวันที่ ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๔๑) Download 
14.   -กฎกระทรวง   ฉบับที่ ๒  (พ.ศ. ๒๕๔๑)  ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๔๑ ก หน้า ๔  ลงวันที่ ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๔๑) Download 
13.   -กฎกระทรวง  ฉบับที่ ๓  (พ.ศ. ๒๕๔๑)  ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๔๑ ก หน้า ๖  ลงวันที่ ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๔๑)
Download 
12.   -กฎกระทรวง  ฉบับที่ ๔  (พ.ศ. ๒๕๔๒)  ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๖๔ ก หน้า ๑  ลงวันที่ ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๔๒) Download 
11.   -กฎกระทรวง กำหนดหน่วยงานของรัฐที่ไม่ต้องนำประเภทข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา (ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐) พ.ศ. ๒๕๔๖  Download 
10.   -ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเก็บไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐   (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๕๘ ง หน้า ๒๕ ลงวันที่ ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐)  Download 
9.   -พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐   (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๔๖ ก ลงวันที่ ๑๐  กันยายน  ๒๕๔๐)   Download 
8.    -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๑๐/ว ๒๔๘๖  ลงวันที่ ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  เรื่อง แบบฟอร์มเอกสารราชการ ๒ ภาษา ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  Download 
7.    -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๓/ว ๑๖๑๗  ลงวันที่ ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๔๘  เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ใช้จ่าย  Download 
6.   -หนังสือศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ด่วนที่สุด ที่ ฉช. ๐๐๒๓.๔/ ว ๖๘๖๒  ลงวันที่ ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๖๑  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติตามมาตรา  ๗๗  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  Download
5.   -หนังสือศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ ฉช. ๐๐๒๓.๒/ ว ๖๙๒๒  ลงวันที่ ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๖๑  เรื่อง ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ Download
4.   -หนังสือศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ด่วนที่สุด ที่ ฉช. ๐๐๒๓.๓/ว ๗๑๑๕  ลงวันที่ ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๖๑  เรื่อง มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน  Download
3.   -หนังสือศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ ฉช. ๐๐๒๓.๔/ว ๖๒๖  ลงวันที่ ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๒ เรื่องการทำกิจกรรมนอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Download
2.   -หนังสือศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ ฉช. ๐๐๒๓.๔/ว ๗๙๕  ลงวันที่ ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ เรื่อง การใช้ดุลพินิจยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  กาฝากเงิน การเก็บรัษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ของผู้กำกับดูแล  Download
1.   -หนังสือจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ ฉช. ๐๐๒๓.๓/ว ๗๙๕  ลงวันที่ ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ เรื่อง พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  Download

 

 

 

ข้อมูลข่าวสารตาม  มาตรา 9

 

   - ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)

   - นโยบายหรือการตีความ  มาตรา 9 (2)

ลำดับ เรื่อง / รายการ  
     
10. -หลักราชการ 10 ประการ  Download
9. -ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชน  Download
8. -หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายใน  Download
7. -การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด  Download
6. -ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2560-2569  Download
5. -สรุปสาระสำคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ.2560-2564  Download
4. -แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  Download
3. -ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต  Download
2. -วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ แผนงาน ของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  Download
1. -นโยบายผู้บริหารแถลงต่อสภาท้องถิ่นก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่  Download 

 

 

   - แผนการ  โครงการ  งบประมาณ มาตรา 9 (3)

   - คู่มือหรือคำสั่ง  มาตรา 9 (4)

ลำดับ เรื่อง / รายการ         
     
2. คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Download
1. คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ Download

 

 

   - สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง มาตรา 7 วรรคสอง  มาตรา 9 (5)

ลำดับ เรื่อง / รายการ     
     
14. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 Download            
13. เทศบัญญัติเทสบาลเมืองฉะเชิงเทรา เรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่เขตเทสบาลเมืองฉะเชิงเทรา (ฉบับที่2) พ.ศ.2556 Download
12. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตเทสบาลเมืองฉะเชิงเทรา พ.ศ.2556 Download
11. ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นเทศบาลเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด ฯลฯ ในเขตความรับผิดชอบของเทสบาลเมืองฉะเชิงเทรา Download
10 ประเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของหน่วยงาน ในราชการบริหารส่วนท้องถิ่น Download
9. เทศบัญญัติ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา พ.ศ.2552 Download
8. เทศบัญญัติ เทศบาลเมืองฉะเชืงเทรา เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2544 Download
7. เทศบัญญัติ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2544 Download
6. เทศบัญญัติ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2544 Download
5. เทศบัญญัติ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เรื่อง ตลาด พ.ศ.2544 Download
4. เทศบัญญัติ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2544 Download
3. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2544 Download
2. เทศบัญญัติ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2544 Download
1. พ.ร.ฎ ให้ใช้พ.ร.บ.ควบคุมอาคารก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2479 ในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2499 Download

 

 

   - สัญญาสัมปทาน  ผูกขาด  ร่วมทุน  มาตรา  9 (ุ6)

ลำดับ เรื่อง / รายการ
1. สัญญาก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยและการดำเนินงาน (สัญญาเลขท่ 12 / 2553) Download

 

 

   - มติ  ครม.  หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย  หรือมติ ครม.  มาตรา 9 (7)

ลำดับ เรื่อง / รายการ    
     
5. ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561  Download
4. ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561  Download
3. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง  Download
2. มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมณตรี เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการจัดทำความตกลงระหว่างประเทศ ความตกลงกับองค์การระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ  Download
1. ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการให้แก่ส่วนท้องถิ่น Download

 

 

   - ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด  มาตรา 9 (8)    

ลำดับ เรื่อง / รายการ  
     
6. ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องกำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ Download
5. ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร ที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8)แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 Download
4. การจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยผ่าน Application google forms Download
3. การจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยผ่าน Application google forms Download
2. ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศสรุปผลการประชุมใหญ่การมีส่วนร่วมของประชาชน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงสุวรรณภูมิ - อู่ตะเภา Download
1. ส่งรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 Download

 

 

   - สัญญาอื่นๆ

ลำดับ เรื่อง / รายการ  
 
3. Download
2. Download
1. Download

 

   - เอกสารอื่นๆ  ที่ต้องรายงาน

   - ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

 

  

ผู้บริหาร

018

นายกลยุทธ    ฉายแสง

นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา

 

 

ลงนามถวายพระพร

unnamed

Admin Login

ข่าวสารและรับฟังความคิดเห็น

email

dla

oic

รัฐบาลไทย

0356

0198

0320312

031

012345

0312

นาฬิกา