Main Menu

Video

สื่อภายนอก

       รูป

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

1.

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พุทธศักราช 2478 

2.

พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2516 

3.

เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2549

4.

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด
หรือบางประเภท
ในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2552 

5.

ประกาศเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 

6.

ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก
หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือ โดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
 

7.

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด
หรือบางประเภท
  ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2556

8.

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด
หรือบางประเภท  ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

9.

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด
หรือบางประเภท  ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

10.

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ประจำปี 2562

11. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ประจำปี 2563
12.  เทศบัญญัติเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ประจำปี 2564 (วันที่ 23/09/2563)
13  เทศบัญญัติเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ประจำปี 2565
14. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ประจำปี 2566

 

ผู้บริหาร

018

นายกลยุทธ    ฉายแสง

นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา

 

 

ลงนามถวายพระพร

unnamed

Admin Login

ข่าวสารและรับฟังความคิดเห็น

email

dla

oic

รัฐบาลไทย

0356

0198

0320312

031

012345

0312

นาฬิกา