Main Menu

Video

สื่อภายนอก

       รูป

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน


ประกาศเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

เรื่อง กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
................................................................


               เพื่อให้การปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนตามภารกิจของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราดำเนินไปด้วยความรวดเร็ว  สามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ          และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ตามมาตรา 52 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จึงกำหนด
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆ เพื่อบริการประชาชน  ดังต่อไปนี้

              กระบวนงานที่สามารถดำเนินการได้ในทันที

               การระงับเหตุเพลิงไหม้  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล มีขั้นตอนการบริการ 2 ขั้นตอน ดังนี้

                         ขั้นตอนที่ 1 เมื่อเจ้าหน้าที่เวรวิทยุ – โทรศัพท์ ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ จะทำการแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเพื่อออกปฏิบัติหน้าที่

                         ขั้นตอนที่ 2 เจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมรถยนต์ดับเพลิงและรถยนต์บรรทุกน้ำออกปฏิบัติหน้าที่ในทันที (คลิกที่นี่ เพื่อดูแผนผัง)

               กระบวนงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ในเวลา 5 นาท

               การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย  งานผลประโยชน์ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง มีขั้นตอนการบริการ  2 ขั้นตอน ดังนี้

                         ขั้นตอนที่ 1 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอชำระภาษี จะทำการตรวจสอบ คำนวณภาษี รับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน (ใช้เวลา 4 นาที)

                         ขั้นตอนที่ 2 มอบใบเสร็จรับเงินและคืนเอกสารให้ประชาชน (ใช้เวลา 1 นาที)   (คลิกที่นี่ เพื่อดูแผนผัง)

               กระบวนงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ในเวลา 8 นาที

               การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกและขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่กรณีบัตรเดิมหมดอายุ  งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล มีขั้นตอนการบริการ 3 ขั้นตอน ดังนี้

                         ขั้นตอนที่ 1 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชน จะทำการตรวจสอบหลักฐาน บันทึกข้อมูลในคำขอ และลงนาม (ใช้เวลา 4 นาที)

                         ขั้นตอนที่ 2 ถ่ายรูป และให้ผู้ขอลงชื่อรับบัตรในสมุด (ใช้เวลา 4 นาที)

                         ขั้นตอนที่ 3 มอบบัตรประจำตัวประชาชนและคืนเอกสารให้ประชาชน (ใช้เวลา 1 นาที)   (คลิกที่นี่ เพื่อดูแผนผัง)

               กระบวนงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ในเวลา 10 นาท

               1. การแจ้งเกิด งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล มีขั้นตอนการบริการ 3 ขั้นตอนดังนี้ 

                         ขั้นตอนที่ 1 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอแจ้งเกิด จะทำการตรวจสอบเอกสารพิมพ์ใบสูติบัตร เพิ่มชื่อเด็กเข้าในทะเบียนบ้าน  (ใช้เวลา 8 นาที)

                         ขั้นตอนที่ 2 นายทะเบียนตรวจสอบลงนาม (ใช้เวลา 1 นาที)

                         ขั้นตอนที่ 3 มอบใบสูติบัตรและคืนเอกสารแก่ประชาชน (ใช้เวลา 1 นาที)   (คลิกที่นี่ เพื่อดูแผนผัง)

               2. การแจ้งตาย งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล มีขั้นตอนการบริการ 3 ขั้นตอน ดังนี้

                         ขั้นตอนที่ 1 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอแจ้งตาย จะกระทำการตรวจสอบหลักฐาน พิมพ์ใบมรณบัตร จำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนบ้าน (ใช้เวลา 8 นาที)

                         ขั้นตอนที่ 2 นายทะเบียนตรวจสอบลงนาม (ใช้เวลา 1  นาที)

                         ขั้นตอนที่ 3 มอบใบมรณบัตรและคืนเอกสารให้ประชาชน (ใช้เวลา 1 นาที)   (คลิกที่นี่ เพื่อดูแผนผัง)

               3. การแจ้งย้ายที่อยู่ กรณีย้ายเข้า งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล มีขั้นตอนการบริการ 3 ขั้นตอน ดังนี้

                         ขั้นตอนที่ 1 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอแจ้งย้ายเข้า จะกระทำการตรวจสอบเอกสาร เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ใช้เวลา 8 นาที)

                         ขั้นตอนที่ 2 นายทะเบียนตรวจสอบ ลงนาม (ใช้เวลา 1 นาที)

                         ขั้นตอนที่ 3 มอบทะเบียนบ้านและคืนเอกสารให้ประชาชน (ใช้เวลา 1 นาที)   (คลิกที่นี่ เพื่อดูแผนผัง)

               4. การแจ้งย้ายที่อยู่ กรณีย้ายออก งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล มีขั้นตอนการบริการ 3 ขั้นตอน ดังนี้

                         ขั้นตอนที่ 1 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอแจ้งย้ายออก จะกระทำตรวจสอบเอกสาร พิมพ์ใบแจ้งย้ายออก จำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนบ้าน (ใช้เวลา 8 นาที)

                         ขั้นตอนที่ 2 นายทะเบียนตรวจสอบ ลงนาม (ใช้เวลา 1 นาที)

                         ขั้นตอนที่ 3 มอบใบแจ้งย้ายออกและคืนเอกสารให้ประชาชน (ใช้เวลา 1 นาที)   (คลิกที่นี่ เพื่อดูแผนผัง)

               กระบวนงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ในเวลา 15 นาท

               การขออนุญาตโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง งานการบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน มีขั้นตอนการบริการ
3 ขั้นตอน ดังนี้

                         ขั้นตอนที่ 1 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคำขออนุญาต จะทำการตรวจสอบ เขียนใบอนุญาต รับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน(ใช้เวลา 7 นาที)

                         ขั้นตอนที่ 2 รองปลัดเทศบาลลงนามใบอนุญาต (ใช้เวลา 4 นาที)

                         ขั้นตอนที่ 3 มอบใบอนุญาตและคืนเอกสารให้ประชาชน (ใช้เวลา 4 นาที)   (คลิกที่นี่ เพื่อดูแผนผัง)

 
               กระบวนงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ในเวลา 3 ชั่วโมง

               การบริการน้ำประชาชน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล มีขั้นตอนการบริการ 6 ขั้นตอน ดังนี้

                          ขั้นตอนที่ 1 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอ จะทำการเสนอความเห็นให้หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลพิจารณา (ใช้เวลา 5 นาที)

                          ขั้นตอนที่ 2 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลอนุญาตคำขอ (ใช้เวลา 5 นาที)

                         ขั้นตอนที่ 3 เจ้าหน้าที่ส่งใบคำขอไปที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อจ่ายงานให้เจ้าหน้าที่พร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำ
ออกปฏิบัติหน้าที่ (ใช้เวลา 10 นาที)

                         ขั้นตอนที่ 4 เจ้าหน้าที่รถยนต์บรรทุกน้ำไปสูบน้ำที่แหล่งน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคฉะเชิงเทรา (ใช้เวลา 10 นาที)

                         ขั้นตอนที่ 5 เจ้าหน้าที่ทำการสูบน้ำใส่รถยนต์บรรทุกน้ำ (ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 10 นาที)

                         ขั้นตอนที่ 6 เจ้าหน้าที่ให้บริการน้ำแก่ประชาชนที่ขอ (ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 20 นาที)   (คลิกที่นี่ เพื่อดูแผนผัง)

               กระบวนงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ในเวลา 2 วัน

               1. การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การขออนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร การขอ
อนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ และการขออนุญาตตั้งตลาด    งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม         กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม มีขั้นตอนการบริการ 8 ขั้นตอน ดังนี้

                         ขั้นตอนที่ 1 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอ จะทำการตรวจสอบเอกสาร (ใช้เวลา 15 นาที)

                         ขั้นตอนที่ 2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานประกอบการและคิดค่าธรรมเนียม รับเงินออกใบเสร็จและเสนอใบอนุญาต(ใช้เวลา 1/2 วัน)

                         ขั้นตอนที่ 3 หัวหน้างานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมพิจารณาเสนอความเห็น (ใช้เวลา 15 นาที)

                         ขั้นตอนที่ 4 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพิจารณาเสนอความเห็น (ใช้เวลา 15 นาที)

                         ขั้นตอนที่ 5 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพิจารณาเสนอความเห็น (ใช้เวลา 15 นาที)

                         ขั้นตอนที่ 6 รองปลัดเทศบาลพิจารณาเสนอความเห็น (ใช้เวลา 15 นาที)

                         ขั้นตอนที่ 7 นายกเทศมนตรีลงนามใบอนุญาต (ใช้เวลา 2 ชั่วโมง)

                         ขั้นตอนที่ 8 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขออนุญาตทราบ (ใช้เวลา 1 วัน)   (คลิกที่นี่ เพื่อดูแผนผัง)

               2. การขอเลขหมายประจำบ้าน งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล มีขั้นตอนการบริการ 4 ขั้นตอน ดังนี้

                         ขั้นตอนที่ 1 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอ จะทำการตรวจสอบเอกสาร (ใช้เวลา 10 นาที)

                         ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสภาพบ้าน ทำแผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของบ้าน เสนอความเห็นต่อนายทะเบียน (ใช้เวลา 1 วัน)

                         ขั้นตอนที่ 3 กำหนดเลขหมายประจำบ้าน จัดทำทะเบียนบ้าน นาย-ทะเบียนลงนามอนุญาต (ใช้เวลา ? วัน)

                         ขั้นตอนที่ 4 แจ้งผลการพิจารณาให้ประชาชนทราบพร้อมมอบทะเบียนบ้าน (ใช้เวลา 3 ชั่วโมง)  (คลิกที่นี่ เพื่อดูแผนผัง)

               กระบวนงานที่ดำเนินแล้วเสร็จหรือแจ้งผลการดำเนินงาน ในเวลา 7 วัน

               การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ งานการบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน มีขั้นตอนการบริการ 6 ขั้นตอน ดังนี้

                         ขั้นตอนที่ 1 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์ จะทำการตรวจสอบและเสนอเรื่อง (ใช้เวลา 15 นาที)

                         ขั้นตอนที่ 2 ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานพิจารณาและเสนอความเห็น (ใช้เวลา 1/4 วัน)

                         ขั้นตอนที่ 3 ปลัดเทศบาลพิจารณาและเสนอความเห็น (ใช้เวลา 1/4 วัน)

                         ขั้นตอนที่ 4 นายกเทศมนตรีพิจารณาสั่งการ (ใช้เวลา 1 วัน)

                         ขั้นตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขปัญหา (ใช้เวลา 4 วัน)

                         ขั้นตอนที่ 6 แจ้งผลการดำเนินงานให้ประชาชนผู้ร้องทุกข์ทราบ (ใช้เวลา 1 วัน)  (คลิกที่นี่ เพื่อดูแผนผัง)

               กระบวนงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ในเวลา 6 วันทำการ

               การขออนุญาตก่อสร้าง / ดัดแปลงอาคาร แบบ ก (แบบบ้านมาตรฐานของกรมการปกครอง กรมโยธาธิการและผังเมือง)
ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง กองช่าง มีขั้นตอนการบริการ 9  ขั้นตอน ดังนี้

                         ขั้นตอนที่ 1 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอ จะทำการตรวจสอบเอกสาร (ใช้เวลา 30 นาที)

                         ขั้นตอนที่ 2 เจ้าหน้าที่เขตตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง (ใช้เวลา 1 วัน)

                         ขั้นตอนที่ 3 หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมืองตรวจสอบแบบแปลน แผนผัง และเสนอความเห็น (ใช้เวลา 1/2 วัน)

                         ขั้นตอนที่ 4 รองปลัดเทศบาล พิจารณาอนุญาตคำขอ (ใช้เวลา 1/2 วัน)

                         ขั้นตอนที่ 5 ผู้ขออนุญาตชำระค่าธรรมเนียม เจ้าหน้าที่เสนอใบอนุญาต (ใช้เวลา 1/2 วัน)

                         ขั้นตอนที่ 6 ผู้อำนวยการกองช่าง ลงนามกำกับในใบอนุญาต (ใช้เวลา 1 วัน)

                         ขั้นตอนที่ 7 รองปลัดเทศบาล ลงนามกำกับในใบอนุญาต (ใช้เวลา 1 วัน)

                         ขั้นตอนที่ 8 นายกเทศมนตรีลงนามใบอนุญาต (ใช้เวลา 1 วัน)

                         ขั้นตอนที่ 9 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขออนุญาตทราบ (ใช้เวลา 1/2 วัน)  (คลิกที่นี่ เพื่อดูแผนผัง)

               กระบวนงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ในเวลา 14 วันทำการ

               การขออนุญาตก่อสร้าง / ดัดแปลงอาคาร แบบ ข (อาคารประเภทพักอาศัยไม่เกิน 2 ชั้น) ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง กองช่าง มีขั้นตอนการดำเนินงาน 13 ขั้นตอน ดังนี้

                         ขั้นตอนที่ 1 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอ จะทำการตรวจสอบเอกสาร (ใช้เวลา 30 นาที)

                         ขั้นตอนที่ 2 เจ้าหน้าที่เขตตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง (ใช้เวลา 2 วัน)

                         ขั้นตอนที่ 3 วิศวกรตรวจสอบแบบแปลนและเสนอความเห็น (ใช้เวลา 1 วัน)

                         ขั้นตอนที่ 4 สถาปนิกตรวจสอบแบบแปลนและเสนอความเห็น (ใช้เวลา 2 วัน)

                         ขั้นตอนที่ 5 หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง ตรวจสอบแบบแปลนและเสนอความเห็น (ใช้เวลา 2 วัน)

                         ขั้นตอนที่ 6 ผู้อำนวยการกองช่างตรวจสอบแบบแปลนและเสนอความเห็น (ใช้เวลา 1 วัน)

                         ขั้นตอนที่ 7 รองปลัดเทศบาล ตรวจสอบแบบแปลนและเสนอความเห็น (ใช้เวลา 1 วัน)

                         ขั้นตอนที่ 8 นายกเทศมนตรีอนุญาตคำขอ (ใช้เวลา 1 วัน)

                         ขั้นตอนที่ 9 ผู้ขออนุญาตชำระค่าธรรมเนียม เจ้าหน้าที่เสนอใบอนุญาต (ใช้เวลา 1/2 วัน)

                         ขั้นตอนที่ 10 ผู้อำนวยการกองช่างลงนามกำกับในใบอนุญาต (ใช้เวลา 1 วัน)

                         ขั้นตอนที่ 11 รองปลัดเทศบาลลงนามตามกำกับในใบอนุญาต (ใช้เวลา 1 วัน)

                         ขั้นตอนที่ 12 นายกเทศมนตรีลงนามใบอนุญาต (ใช้เวลา 1 วัน)

                         ขั้นตอนที่ 13 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขออนุญาตทราบ (ใช้เวลา 1/2 วัน)   (คลิกที่นี่ เพื่อดูแผนผัง)

               กระบวนงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ในเวลา 22 วันทำการ

               การขออนุญาตก่อสร้าง / ดัดแปลงอาคาร แบบ ค (อาคารพาณิชย์ อาคารขนาดใหญ่ อาคารประเภทควบคุมการใช้) ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง กองช่าง มีขั้นตอนการบริการ ดังนี้

                         ขั้นตอนที่ 1 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอ จะทำการตรวจสอบเอกสาร (ใช้เวลา 30 นาที)

                         ขั้นตอนที่ 2 เจ้าหน้าที่เขตตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง (ใช้เวลา 3 วัน)

                         ขั้นตอนที่ 3 วิศวกรตรวจสอบแบบแปลนและเสนอความเห็น (ใช้เวลา 2 วัน)

                         ขั้นตอนที่ 4 สถาปนิกตรวจสอบแบบแปลนและเสนอความเห็น (ใช้เวลา 3 วัน)

                         ขั้นตอนที่ 5 หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง ตรวจสอบแบบแปลนและเสนอความเห็น (ใช้เวลา 2 วัน)

                         ขั้นตอนที่ 6 ผู้อำนวยการกองช่าง ตรวจสอบแบบแปลนและเสนอความเห็น (ใช้เวลา 2 วัน)

                         ขั้นตอนที่ 7 รองปลัดเทศบาล ตรวจสอบแบบแปลนและเสนอความเห็น (ใช้เวลา 2 วัน)

                         ขั้นตอนที่ 8 นายกเทศมนตรีอนุญาตคำขอ (ใช้เวลา 2 วัน)

                         ขั้นตอนที่ 9 ผู้ขออนุญาตชำระค่าธรรมเนียม เจ้าหน้าที่เสนอใบอนุญาต  (ใช้เวลา 1/2 วัน)

                         ขั้นตอนที่ 10 หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง ลงนามกำกับในใบอนุญาต (ใช้เวลา 2 วัน)

                         ขั้นตอนที่ 11 ผู้อำนวยการกองช่าง ลงนามตามกำกับในใบอนุญาต (ใช้เวลา 1 วัน)

                         ขั้นตอนที่ 12 รองปลัดเทศบาล ลงนามกำกับในใบอนุญาต (ใช้เวลา 1 วัน)

                         ขั้นตอนที่ 13 นายกเทศมนตรี ลงนามใบอนุญาต (ใช้เวลา 1 วัน)

                         ขั้นตอนที่ 14 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขออนุญาตทราบ (ใช้เวลา1/2 วัน)   (คลิกที่นี่ เพื่อดูแผนผัง)

               ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนที่มาติดต่อใช้บริการในกระบวนงานดังกล่าวข้างต้น ได้ช่วยตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่  หากไม่เป็นตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้
สามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เพื่อจะได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้การบริการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

               จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                                                                                             ประกาศ ณ วันที่  22  ธันวาคม  พ.ศ. 2547

                                                                                                              กลยุทธ  ฉายแสง

                                                                                                          (นายกลยุทธ  ฉายแสง)                                                                                                    
                                                                                                    นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา

ผู้บริหาร

018

นายกลยุทธ    ฉายแสง

นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา

 

 

ลงนามถวายพระพร

unnamed

Admin Login

ข่าวสารและรับฟังความคิดเห็น

email

dla

oic

รัฐบาลไทย

0356

0198

0320312

031

012345

0312

นาฬิกา