Main Menu

Video

สื่อภายนอก

       รูป

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 4 ม.ค.2566 (2)

 

 ประกาศเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖

06012023 

เอกสารเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร

018

นายกลยุทธ    ฉายแสง

นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา

 

 

ลงนามถวายพระพร

unnamed

Admin Login

ข่าวสารและรับฟังความคิดเห็น

email

dla

oic

รัฐบาลไทย

0356

0198

0320312

031

012345

0312

นาฬิกา